تبلیغات
users online ققنوس نوشهر « مادوتتا » - لیست سایت دانشگاه های برجسته ی ایران
دانشگاه صنعتی شریف تهران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  www.sharif.ir

دانشگاه تهران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ut.ac.ir

دانشگاه صنعتی امیرکبیر  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
www.aut.ac.ir

دانشگاه شهید بهشتی  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   www.sbu.ac.ir

دانشگاه شیراز   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
www.shirazu.ac.ir

دانشگاه صنعتی اصفهان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
www.iut.ac.ir

دانشگاه فردوسی مشهد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
www.um.ac.ir

دانشگاه علّامه طباطبایی ‌  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
www.atu.ac.ir

بقیّه اش بمونه واسه بعدها ... فعلاّ دانشگاه به کار ماها نیومده .... .